Fyodor Dostoyevsky

Fyodor Dostoyevsky (1821-1881)

Russian

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (11 November 1821 – 9 February 1881), was a Russian novelist, short story writer, essayist, journalist and philosopher.

 

Dostoyevsky's...